top of page

Strengths

The 10Hertz  platform eliminates the biggest problem of modern turntables, i.e. their inability to effectively suppress low frequencies. The low weight of such devices makes it impossible to suppress acoustic vibrations, which makes it difficult to achieve the richness that music on a well-recorded vinyl disc can achieve. The 10Hertz  platform uses a system of soft, polimer based vibrating elements, which jointly suppress sound-degrading frequencies starting at 10 Hertz. Patent Protection P.439273

Platforma 10Hertz likwiduje największy problem współczesnych gramofonów, czyli brak możliwości skutecznego tłumienia niskich częstotliwości. Niska waga tych urządzeń uniemożliwia tłumienie drgań akustycznych, przez co trudno osiągnąć pełnię, jaką oddaje dobrze nagrana muzyka na winylowej płycie. W platformie 10Hertz działa  system miękkich polimerowych  elementów drgających, które tłumią degradujące dźwięk częstotliwości zaczynające się od 10 Hertz. Platforma posiada ochronę patentową P.439273

Research

In order to verify the objective quality of the presented device, the so-called Pulse Method was used. The acceleration of vibrations on key elements of the turntable was measured: before and after mounting the turntable on our anti-vibration platform.

The test was conducted by Mr. Bartłomiej Chojnacki, an expert in vibroacoustics.
The graphs below show how significant a reduction of vibrations is achieved by the 10Hertz  platform, especially within the range of of frequencies spanning 8-20 Hz,
a range which is critical for the proper operation of a turntable.

W celu sprawdzenia obiektywnej jakości prezentowanego urządzenia, za pomocą tzw. metody impulsowej mierzono przyspieszenie drgań na kluczowych elementach gramofonu przed i po zamontowaniu urządzenia na platformie antywibracyjnej. "

Badanie wykonał wibroakustyk Bartłomiej Chojnacki, Na wykresach poniżej widać, jak znaczną redukcję drgań zapewniła platforma, zwłaszcza w kluczowym dla gramofonu zakresie 8-20 Hz.

badanie 2.jpg
badanie1.jpg
Platforma wykres.jpg

Description of the Value Added

The turntable is a mechanical device and hence the reduction of extremely low frequencies is crucial for the sound quality of the music being played.

Shure engineers state in their studies that within a high-quality and properly calibrated turntable, the resonance of the cartridge and the tonearm should fall exactly in the 10 Hz range so as to ensure the best possible music perception. The manufacturers of the tonearms consider the 8 to 12 Hz range to be of vital importance for this circuit.

Therefore, it becomes necessary to isolate the turntable from such vibrations. Where do they come from?

They are caused by the resonances of the loudspeaker housing, the floor and furniture, which resonate particularly strongly in the range from 5 to 15 Hz and such vibrations are then transferred to the turntable chassis and then to the record. This is especially true in the case of lightweight turntables. Those manufactured today weigh between 6 and 10 kg and are not able to absorb the frequencies which are most harmful for a turntable, from 10 to 100 Hz.

That is the reason, why the 10 Hertz   platform was created. Professional vibroacoustic research has demonstrated the effectiveness of the solutions used in 10 Hertz  platforms. Consumer tests and professional reviews have confirmed that the changes in sound are spectacular. To the Better.
In order to achieve the most spectacular sound improvements, the  10 Hertz  platforms are precisely trimmed, matched to the weight of a specific turntable.

Gramofon jest urządzeniem mechanicznym i redukcja skrajnie niskich częstotliwości ma kluczowe znaczenie dla brzemienia odtwarzanej muzyki.

Inżynierowie Shure w swoich opracowaniach piszą, że w wysokiej jakości i prawidłowo skalibrowanym gramofonie rezonans wkładki i ramienia powinien wypadać dokładnie w zakresie 10 Hz, żeby zapewnić najlepszy możliwy odbiór muzyki. Twórcy ramion gramofonowych uznają za kluczowy dla tego układu zakres od 8 do 12.Hz

Konieczne staje się zatem izolowanie gramofonu od takich drgań. Powodują je rezonanse obudowy głośnika, podłogi, mebli, które szczególnie mocno rezonują w zakresach od 5 do 15 Hz i przenoszą się na obudowę gramofonu a potem na płytę. Dotyczy to szczególnie gramofonów lekkich. Te produkowane współcześnie ważą między 6 a 10 kg i nie są w stanie absorbować najważniejszych dla gramofonu częstotliwości od 10 do 100 Hz.

Dlatego właśnie powstała platforma 10 Hz. Profesjonalne badanie wibroakustyczne wykazało skuteczność rozwiązań zastosowanych w platformach 10 Hertz a testy konsumenckie i profesjonalne recenzje potwierdziły, że zmiany brzmienia są spektakularne. Dla najwyższej skuteczności platformy 10 Hertz są precyzyjnie dobierane do masy gramofonu.

bottom of page